Chuyên mục
Tên miền

eae.edu.vn

Nhượng lại hoặc cho thuê tên miền: eae.edu.vn

Thay đổi thông tin Chủ sở hữu tên miền được thực hiện bởi VNNIC thông qua công ty PA VIỆT NAM.

Liên hệ:

Quý vị có nhu cầu mua lại hoặc thuê tên miền vui lòng liên hệ:

  • Email: info@mie.edu.vn 
  • Điện thoại: 02713 500 858 – 0886 926 858

Tên miền có thể dùng cho các thương hiệu tự chọn hoặc theo gợi ý như:

Acronym Definition
EAE Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
EAE Experimental Allergic Encephalomyelitis
EAE Enquête Annuelle d’Entreprise (Annual Survey of Businesses, France)
EAE Enterprise Application Environment (Unisys)
EAE Edited American English
EAE Electro Acoustic Ensemble (UK band)
EAE Enzootic Abortion in Ewes
EAE Everything About Everything (blog)
EAE Executive Articles Editor
EAE Expected Adverse Event
EAE Environmental Architect-Engineer
EAE Engenharia Automotiva e Aeroespacial (SAE magazine, Brasil)
EAE End Average Events
EAE Express Auto Exchange
EAE Evaluación Ambiental Estratéjica (Spanish: Strategic Environmental Assessment)
EAE Enterprise Account Executive (various companies)
EAE Evolutionary Approach to Electromagnetics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *